Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

9841 aec0
Reposted fromblond blond viagdziejestola gdziejestola

October 09 2017

Mężczyzna kocha się tak, jak jeździ samochodem. Jeśli dobrze, szybko, płynnie i bezpiecznie, można z nim iść do łóżka. 
— Hanna Bakuła, "Gala"
Reposted frommartinif16 martinif16 viagdziejestola gdziejestola

October 05 2017

7106 d514
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapchamtensyf pchamtensyf
Bez ciebie jes­tem tak trud­ny, że trud­no siebie mi znieść
— Jeremi Przybora
Reposted fromojkomena ojkomena viagdziejestola gdziejestola

October 04 2017

August 26 2017

8090 c1b3 500
Reposted fromgplyr gplyr viamglistyporanek mglistyporanek

July 24 2017

Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viaswiatblondynki swiatblondynki
4138 b3aa 500
Reposted fromelegy elegy viakittiesmama kittiesmama

June 24 2017

1762 a827
ten rodzaj spontaniczności.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabeminehoney beminehoney
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaphilomath philomath
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viacytrusowa cytrusowa
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viagdziejestola gdziejestola

June 23 2017

Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
0906 2027 500
mam lat 25
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viagdziejestola gdziejestola
Za dwadzieścia lat będziesz żałowała tego, czego nie zrobiłaś, niż tego co zrobiłaś. 
— Mark Twain
Reposted fromoutoflove outoflove viagdziejestola gdziejestola
Kobiety po to mają nogi, by chodzić mężczyznom po głowach.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayoubastard youbastard
3181 a3c8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl